Česká verze
Polish
English version
Беларусь
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásady zpracování osobních údajů společností NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. při nájmu stroje

Tímto dokumentem Vás informujeme o tom, jak naše společnost nakládá s osobními údaji, které jste nám o sobě sdělil či které jsme o Vás získali v souvislosti s naší činností. Vaše práva vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). O Vašich nejdůležitějších právech a procesech zpracování Vás informujeme v tomto textu.

I.
Základní údaje o nás

Identifikační údaje společnosti:

Firma: NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o., IČ 632 21 152

Sídlo: Jiřinková 120, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice

Email: obchod@ntc.cz

Webové stránky: http://www.ntc.cz

(dále jako „společnost“)

II.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

III.
Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom Vám mohli poskytovat plnění dle uzavřené smlouvy a abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít, nebo pro splnění povinnosti, která se na nás vztahuje.

Vedle toho Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat tehdy, máme-li na jejich zpracování oprávněný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme pro účely dokumentace námi poskytnutých plnění a hájení a uplatňování našich práv. Osobní údaje rovněž zpracováváme za účelem plnění povinností vůči orgánům veřejné moci v souladu se zákonem.

IV.
Rozsah zpracovaných osobních údajů

Společnost zpracovává jen ty údaje, které jste nám vědomě a dobrovolně předal/a, údaje o odpovědné osobě v rozsahu: jméno, příjmení, telefon a občanský průkaz a údaje vzniklé při činnosti společnosti. Společnost smluvně vyžaduje jen předání těch údajů, které jsou nezbytné pro řádné plnění smluvních a zákonných povinností, případně pro účely oprávněných zájmů společnosti, o kterých jsme Vás informovali.

Osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás výrazně dotýkalo.

V.
Předávání osobních údajů

Společnost nepředává osobní údaje jiným subjektům bez vědomí osob, kterých se tyto osobní údaje týkají. Společnost nepředává osobní údaje do třetích zemí.

VI.
Doba zpracování

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou údaje potřebujeme k účelu, pro který jsou zpracovány. Kontaktní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy. S ohledem na zákonné povinnosti a promlčecí lhůty budeme osobní údaje uchovávat po dobu pěti let od ukončení smluvního vztahu, přičemž tato lhůta může být prodloužena, pokud nastanou konkrétní skutečnosti, jež odůvodňují uchování údajů v konkrétním případě o delší dobu, a to za účelem uplatňování a chránění našich práv z obchodních vztahů. Údaje potřebné pro vedení účetnictví uchováváme po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

VII.
Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte celou řadu práv, které vůči nám můžete uplatnit za podmínek upravených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):

  1. právo na přístup k údajům – poskytneme Vám potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;

  2. právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;

  3. právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;

  4. právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;

  5. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě Vaší žádosti jinému správci;

  6. právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat;

  7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII.
Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení

Společnost dbá o to, aby k osobním údajům, které drží, měly přístup jen ti pracovníci společnosti, kteří je potřebují ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a pozměnění.

Společnost používá k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na pokyn společnosti a jsou zavázáni dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí služeb, plnění smluvních a zákonných povinností, či výkon našich oprávněných zájmů v souladu se zákonem. Jedná se zejména subjekty poskytují společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, právní poradci, soudní a správní orgány a další subjekty v případě potřeby.

Společnost na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytuje osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

S těmito zásadami jsem se seznámil v ……..…. dne ………….

……………………………. …………………………….

Zastupující osoba nájemce Odpovědná osoba nájemce

Elektronická evidence tržeb EET
Podle zákona o evidenci tržeb je od 1.3.2017 společnost NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. povinna vystavit kupujícímu účtenku . Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

© 2006 - 2009 NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Programování, webdesign a webhosting MagicHouse s.r.o.